Аналіз регуляторного впливу

               проєкту рішення Квітневої сільської ради Житомирської області

“Про встановлення єдиного податку на території Квітневої  сільської територіальної громади ”

 

Регуляторний орган        -   Квітнева сільська рада

 Розробник документа     -  Відділ фінансів Квітневої сільської ради

 Поштова адреса               -  с. Квітневе, Майдан Небесної сотні,1, Житомирська область

 Відповідальна особа          -  Ігор Бевзо

 Контактний телефон         -  0965146240

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів до 15 липня та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету Квітневої сільської територіальної громади  та є його бюджетно-формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету Квітневої сільської територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Квітнева сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади».

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків, податки  будуть справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету територіальної громади. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні місцеві програми, а саме:

- оплата харчування пільгових категорій дітей та дітей загальноосвітніх шкіл;

- утримання закладів освіти (енергоносії, зарплата обслуговуючого персоналу тощо);

- поточний ремонт доріг;

- поточний ремонт та реконструкція вуличного освітлення;

- тощо

 

Аналіз втрат до  бюджету Квітневої сільської територіальної громади

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки

з 01.01.2022 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки

 

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Єдиний податок

 

3500,00

 

0

 

 

0

 

3500,00

 

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

 

Х

Х

Х

3500,00

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків полягає в необхідності наповнення бюджету територіальної громади та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

            Враховуючи, вищевикладене, відділом фінансів Квітневої сільської ради розробляється проєкт рішення «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»  та публікується  на офіційному сайті громади.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та  до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний роки, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів. 

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету територіальної громади;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків;

- забезпечити дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення єдиного податку;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади єдиного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення ради «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету територіальної громади в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»»  складатимуть: 3500,0 тис. грн, що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До  бюджету громади надійде 3500,0 тис. грн, що дозволить профінансувати заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, заклади культури, благоустрій та інші соціальні програми.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реа-лізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надход-ження до бюджету територіальної громади від сплати місцевих податків.
 3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
 4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіска-льної служби та суб’єктами господ-дарювання пов’язаних зі справ-лянням податків та зборів

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Сплата податків за об ґрунтова-ними ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
 2. Відкритість процедури, прозо-рість дій місцевого самоврядну-вання.
 3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 3500,00 тис. грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

Єдиний податок

0

0

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

28

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100%

78,57

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Сплата податків за об ґрунтова-ними ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
 2. Відкритість процедури, прозо-рість дій місцевого самовряду-вання.
 3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Витрати відповідно до запропонованого акта – 3500,0 тис. грн.

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

Відсутні 

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

3500000,00

 

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету територіальної громади в можливих обсягах.Очікуванні втрати бюджету територіальної громади в результаті неприйняття рішення «Про встановлення  єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади» складатимуть: 3500,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціально-економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

Альтернатива 2

1 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території Квітневої сільської територіальної громади та відповідне наповнення бюджету територіальної громади. Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади надійде 3500,0 тис. грн., що дозволить профінансувати   комунальні заклади освіти, благоустрій та інші соціальні програми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

                      

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету територіальної громади; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставка-ми Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян Суб’єкти господарювання: Сплата податків за обґрунтованими ставками.Запровадження коригуючих (пом'якшу-вальних) заходів для малого підприємництва

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регулятор-ного акта та його офі-ційним опублікуванням на  офіційному сайті масової інформації. Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків  за запропонованими ставками. Сумарні витрати, грн: 3500000,00

Наповнення  бюджету територіальної громади, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за мінімальними ставка-ми, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Сумарні витрати, грн: 3500000,00

Зменшення надходжень до  бюджету територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя жителів громади

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення  «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади» будуть досягнуті  у повній мірі. До бюджету громади надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів

Зміни до чинного законо-давства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за мінімальними ставками, що спричинить втрати доходної частини бюджету територіальної громади і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

        

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Квітневої сільської територіальної громади.

                                                                                        

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Квітневої сільської територіальної громади, аналітичних показників Андрушівського відділення ГУ ДПС у Житомирській області, інформації відділу фінансів Квітневої сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Квітневої сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»  та публікується  на офіційному сайті громади.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

                      

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

З 1 січня 2022 року

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

          - забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків;

          - створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

 

 •  кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.

п/н

Назва показника

 

2020 (факт тис.грн)

2021 (план тис.грн)

2022 Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис.грн)

Надходження до сільського бюджету єдиного податку

1766,00

3000,00

3500,00

3

Кількість платників єдиного податку

250

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Квітневої сільської ради.

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Квітневої сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

 • аналітичні показники ГУ ДПС у Житомирській області;

          -інформація відділу Квітневої сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту.

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 20.02.2021  по 20.03.2021.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання (опитування) з 20.02.2021

12

Обговорено  запропоновані  ставки податків. Отримано інформацію від представників мікро та малого  підприємництва  та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків на 2022 рік на рівні діючих ставок

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 190 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури:

(сплата податків та зборів), гривень

Єдиний податок:

І група

 

 

ІІ група

 

 

 

 

248,10 грн.*6міс. +260,00 грн.*5 міс.+268,40 грн.= 3057,00 грн.

1340,00 грн.*12 міс.=16080,00 грн.

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

І група

ІІ група

 

 

      3057,00 грн.

16080,00 грн

Х

 

 

17000,00

86000,00

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

45-І група

145-ІІгрупа (20%)

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

3057,00 грн.*45 од.=137565,00 грн.(І група)

16080 грн. *145 од.= 233160,00 грн.(ІІ група)

 

РАЗОМ

2469165,00

Х

17000,00 грн.*45 од.=765000,00 грн.(І група)

86000,00 грн. *145 од.= 12470000,00 грн.(ІІ група)

 

РАЗОМ

13235000,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Розмір мінімальної заробітної плати  на 01.01.2021-6000,00 грн.,прогноз на 2022 рік 6700,00 грн.(Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»,лист Міністерства фінансів № 05110-14-6/25074 від 13.08.2020),кількість робочих годин у 2022 році-1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022 рік-40,37 грн.(6700,00 грн/166 год/міс.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт (пошук рішення на веб-сайті сільської ради,отримання необхідної форми для звітування)

0,25години*40,37 грн =10,10 грн 

10,10

0

50,00

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Сплата податку

0,1години*12*40,37=48,45 грн

48,45 грн 

0

240,00

11

Процедури офіційного звітування
Декларування

Витрати часу на отримання інформації про звіт, отримання необхідних форм, витрати часу на заповнення звітної форми та на передачу звітної форми  органу державної податкової служби  (0,2 годин +0,3 годин +0,35 годин)*1* 40,37 грн.=34,32 грн

 

 

 

34,32 грн

0

170,00

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Відсутні. (перевірка  відбувається податковим інспектором)

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

92,87

Х

460,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,од

190

16

Сумарно, гривень

17645,30

Х

87400,00

           

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання гривень

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання.

210430,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.

142,80

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання.

217140

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

217140

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних щодо справляння єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Експертний висновок

 

постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»

 

Постійна комісія сільської ради з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності керуючись статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проєкт рішення ради «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади» та встановила наступне.

Проєкт рішення підготовлено з дотриманням вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробником проєкту регуляторного акта є відділ фінансів Квітневої сільської ради.

Регуляторний акт підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями). При підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності, проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Квітневої сільської ради  на 2021 рік. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта розміщено в засобах масової інформації. Проєкт рішення з аналізом його регуляторного впливу на офіційному сайті ради. Проєкт регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: прозорість, збалансованість та ефективність.

Прийняття рішення сільської ради по встановленню ставок єдиного податку є запорукою створення чіткого механізму, що сприятиме реалізації державної політики у податковій сфері. Встановлення ставок місцевих податків та зборів покладено на органи місцевого самоврядування, неприйняття вказаного регуляторного акта призведе до зменшення надходжень доходної частини, що в свою чергу призведе до недофінансування затверджених статей видатків сільського бюджету.  Даний проєкт рішення ради «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині підготовки регуляторного впливу.

Запропоноване рішення ради забезпечить стабільний економічний та соціальний розвиток  територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений висновок

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської ради вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення ради  «Про встановлення єдиного податку на території Квітневої сільської територіальної громади», а також аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 

 Голова постійної комісії з питань

 бюджету, фінансів,економічного

 і соціального розвитку та      

 комунальної власності                                                            М.С.Гнатюк

 

Аналіз регуляторного впливу

               проєкту рішення Квітневої сільської ради Житомирської області

“Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на території Квітневої  сільської ради ”

 

 Регуляторний орган     - Квітнева сільська рада

 Розробник документа  -  Відділ фінансів Квітневої сільської ради

 Поштова адреса           -  с. Квітневе, Майдан Небесної сотні,1, Житомирська область

 Відповідальна особа          -  Ігор Бевзо

 Контактний телефон         -  0965146240

 

            Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Квітневої сільської ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2015 №1151 та Податкового кодексу України від від 02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами і доповненнями).

 

Додаток 1

до Методики проведення аналізу

 впливу регуляторного акта

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку громади, яке потребує відповідного  фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевого бюджету. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для громади.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення ставок і і пільг із сплати земельного  податку є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків, але не пізніше 15 липня та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлювальних місцевих податків, в тому числі земельного податку або змін до них (плановий період).  В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення земельного податку, що  є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такий податок до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту. Полягає у встановленні конкретних ставок земельного податку в залежності від цільового виду їх використання та нормативної грошової оцінки землі. Диференція розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування. 

Місцеві податки та збори, в  тому числі земельний податок зараховуються в повному обсязі до бюджету Квітневої сільської територіальної громади (далі бюджет ТГ) є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

        Отже, з метою правового  регулювання господарських  і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та  суб’єктами господарювання,  недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» 

        

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення податок  буде справлятися за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету ТГ. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні місцеві програми, а саме:

- реалізація заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

- поточний ремонт доріг;

- проведення фізкультурно-масових заходів;

- підтримка та розвиток житлово-комунального господарства;

- благоустрій території громади;

 

Підтвердження важливості проблеми:

 У разі відсутності регулювання, земельний податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету. Як наслідок будуть не в повній мірі профінансовані соціальні програми громади.

Важливість проблеми при затвердженні земельного податку полягає в необхідності наповнення бюджету ТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем та покращення благоустрою громади. Разом з тим при прийняті необхідно забезпечити баланс інтересів усіх сторін – суб’єктів господарювання, громадян, та органу місцевого самоврядування.

           Враховуючи вищевикладене та з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення надходження доходів бюджету сільської ради, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та  до 25 липня не оприлюднила рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового  кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

За умови не встановлення ставок земельного податку рішенням сільської ради, відповідно до норм Податкового кодексу  Украни, земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат бюджету. Це суперечить  регуляторним принципам.

Тому, основними цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку при формуванні бюджету ТГ;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету ТГ;

- здійснення прогнозування витрат на сплату земельного податку фізичними та юридичними особами, які відносяться до платників даного податку;

- встановити пільги щодо сплати земельного податку;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ТГ земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення  сільської ради у відповідність до норм та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету ТГ в результаті неприйняття рішення не дозволять профінансувати заходи соціального, економічного значення громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради»

Прийняття даного рішення: Забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку та відповідне наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

Кошти, які надійдуть до  бюджету ТГ дозволять профінансувати поточний ремонт доріг, благоустрій та інші соціальні програми.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету ТГ.
 3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
 4. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання/ фізичними особами пов’язаних зі справлянням податків.

Витрати, пов’язані з підго-товкою регуляторного акта та проведення, відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними  ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Очікувані втрати у бюджеті ТГ.

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Сплата земельного податку за обґрунто-ваними ставками. Встановлення пільг по сплаті земельного податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.
 2. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.
 3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата земельного податку за запропонованими ставками.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

3

439

420

442

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,68

4,3

95,02

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата земельного податку

Відсутня можливість  збільшення видатків для фінансування важливих програм ТГ.

Альтернатива 2

    Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата земельного податку за запропонованими ставками.

Затрати часу, необхідні для вивчення рішень за обгрунтованими ставками.

 

    ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, земельний податок сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету ТГ в результаті неприйняття рішення не дозволить профінансувати заходи соціального-економічного та інженерного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже у повній мірі (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння земельного податку наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Таким чином, прийняття вказаного рішення призведе до балансу інтересів громади і платників податків.

            

              Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Квітневої сільської   ради Житомирської області.

                                                                                      

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

           Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілей, проведення аналізу поточної ситуації на території Квітневої сільської територіальної громади, аналітичних показників Андрушівського відділення ГУ ДПС у Житомирській області, інформації відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Квітневої сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого земельного податку.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

        Розробка проєкту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» та АРВ до нього.

       Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

       Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

       Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

       Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

       Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

       Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

        Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрати на одного  суб’єкта  господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта та тест малого підприємництва  додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта починається з 01.01.2022 та встановлюється на невизначений період. 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення земельного податку, яке діятиме з 01.01.2022, такий податок буде справлятить, виходячи з норм цього Податкового кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Податкового кодексу України, орган місцевого самоврядування може не визначати термін  дії рішення (абзац другий пп.12.3.3 п.12.3 ст 12).

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

             Основними показниками результативності акта є:

 •     - забезпечення відповідних надходжень до бюджету ТГ від сплати земельного податку.

  створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується

п/н

 

Назва показника

 

 

2021

 

1

Разом надходжень до бюджету ТГ, в тому числі:

1398,4

Земельний податок

1398,4

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб – платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць)

442

 

3

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ: на офіційному сайті  Квітневої сільської ради.

Високий

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься  відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту.

Відстеження буде проводитьсь за допомогою статистичного методу на підставі аналізі даних фіскальної служби щодо кількості осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта та звітності про надходження сплати податку до сільського бюджету.

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

                                                                                                                   

Додаток 1

          до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 01.02.2021р. по 01.03.2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, нара-ди, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання

12

Планується обговорення встановлення    запропонованих  розмірів ставок  і пільг із сплати земельного податку які діятимуть з 01.01.2022 року.

 

 

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро - та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва та фізичних осіб, на яких поширюється регулювання: 442(одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

 

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

 

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи ОМС

0

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

 

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

 

 

5

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва на яких буде поширено регулювання,одиниць:

19

 

 

 

6

Сплата земельного податку, грн..

1875000

0

 

7

Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва,на виконання регулювання

1875000

0

12095020,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин (Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.08.2020 № 3501-06/219).

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,00 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст.8 Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0,5год*36,11 грн.= 18,05

0

90,25

9

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0

0

     90,25

10

Процедури офіційного звітування

0,5 год*36,11 грн.=18,05

0

90,25

11

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

12

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

13

Разом, гривень

36,10

Х

270,75

14

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

19

15

Сумарно, гривень

685,90

Х

2462200,5

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1875000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

685,90

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1875685,90

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1875685,90

 

5Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі заходи не пропонуються. Тому що даний регуляторний  не передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися Податковим кодексом України. Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.  

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Експертний висновок

 

 постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради»        

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської ради керуючись статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проєкт рішення ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» та встановила наступне.

Проєкт рішення підготовлено з дотриманням вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробником проєкту регуляторного акта є відділ фінансів Квітневої сільської ради.

Регуляторний акт підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями). При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності, проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Квітневої сільської ради на 2021 рік. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта розміщено в засобах масової інформації. Проєкт рішення з аналізом його регуляторного впливу на офіційному сайті ради. Проєкт регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: прозорість, збалансованість і ефективність.

Прийняття рішення сільської ради по встановленню ставок податку на  майно, в частині плати за землю є запорукою створення чіткого механізму, що сприятиме реалізації державної політики у податковій сфері. Встановлення ставок місцевих податків та зборів покладено на органи місцевого самоврядування, неприйняття вказаного регуляторного акта призведе до зменшення надходжень доходної частини, що в свою чергу призведе до недофінансування затверджених статей видатків сільського бюджету.  Даний проєкт рішення ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині підготовки регуляторного впливу.

Запропоноване рішення ради забезпечить стабільний економічний та соціальний розвиток  територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений висновок

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської ради вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Квітневої сільської ради», а також аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,

 фінансів, економічного і  соціального

 розвитку та комунальної власності                                                          М.С.Гнатюк

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

               проєкту рішення Квітневої сільської ради Житомирської області

“Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Квітневої  сільської ради ”

 

Регуляторний орган     -   Квітнева сільська рада

Розробник документа  -  Відділ фінансів Квітневої сільської ради

Поштова адреса            -  с. Квітневе, Майдан Небесної сотні,1, Житомирська область

Відповідальна особа     -  Ігор Бевзо

Контактний телефон    -  0965146240

 

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Квітневої сільської ради  «Про встановлення податку на майно на території Квітневої сільської територіальної громади Житомирської області» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови КМУ № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами і доповненнями).

 

Додаток 1

до Методики проведення аналізу

 впливу регуляторного акта

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

 

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку громади, яке потребує відповідного  фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевого бюджету. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для громади.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення  податку на майно є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків, але не пізніше 15 липня та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлювальних місцевих податків, в тому числі податку на майно або змін до них (плановий період).  В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори, в  тому числі податок на майно зараховуються в повному обсязі до бюджету Квітневої сільської територіальної громади (далі бюджет ТГ) є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади.

Отже, з метою правового  регулювання господарських  і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування  та  суб’єктами господарювання,  недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Квітневої  сільської ради ”

 

Причини виникнення проблеми:

        У разі неприйняття рішення “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території Квітневої  сільської ради ”,

 а саме податку на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки, то податок  буде справлятися за мінімальними ставками, а в даному випадку – за нульовими ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету ТГ. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні місцеві програми та життєво важливі напрямки розвитку громади:

- оплата харчування пільгових категорій та дітей закладів загальної середньої освіти;

- утримання закладів дошкільної освіти (енергоносії, харчування тощо);

- підвіз дітей до місць навчання та виховання;

- благоустрій території громади;

- підтримка розвитку вторинної медичної допомоги;

- підтримка розвитку первинної медико-санітарної допомоги;

- інші заходи.

 

Підтвердження важливості проблеми:

 У разі відсутності регулювання, не сплачується податок на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки суб’єктами господарювання.

Важливість проблеми при затвердженні податку на нерухоме майно, відмінного від  земельної ділянки полягає в необхідності наповнення бюджету ТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем та покращення благоустрою громади.

Враховуючи вищевикладене, відділом фінансів Квітневої сільської ради розробляється проект  рішення  “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ”,  яке буде оприлюднене через мережу Інтернет на офіційному сайті сільської ради.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

         Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та  до 25 липня не оприлюднила  рішення “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ” на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового  кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, тобто в данному випадку – за нульовою  ставкою.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету ТГ;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету ТГ;

- здійснення прогнозування витрат на сплату податку на майно фізичними та юридичними особами, які відносяться до платників даного податку;

- встановити пільги щодо сплати податку на майно;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету ТГ з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ТГ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення  сільської ради у відповідність до норм та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення  “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ”

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.В зв’язку з  недотриманням у 2021 році  процедури прийняття регуляторного акту,таке рішення не може поширюватися на наступні періоди.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради”

Прийняття даного рішення:

Забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування.

Встановлює пільги для фізичних осіб в залежності від їх майнового стану та рівня доходів.

Встановлює ставки податку в залежності від типу об’єкту нерухомості.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
 2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету ТГ. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.
 3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання/фізичними особами пов’язаних зі справлянням податків.

Витрати, пов’язані з підго-товкою регуляторного акта та проведенням відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними (нульовими) ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Відсутні

Альтернатива 2

 1. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифі-кації будівель та споруд.
 2. Відкритість процедури,прозорість дій місцевого самоврядування.
 3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за запропонованими ставками .

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

в тому числі мікро

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

21

15

21

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

71

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відсутня можливість  збільшення видатків для фінансування важливих програм ТГ, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 2

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками.     Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками. Затрати часу, необхідні для вивчення рішень за обґрунтованими ставками.

 

     ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей   

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, в даному випадку це нульова ставка, що не сприятиме наповненню бюджету ТГ в можливих обсягах.

Альтернатива 2

3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення  забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння податку на майно, відмінного від земельної ділянки та відповідне наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Таким чином, прийняття вказаного рішення призведе до балансу інтересів громади і платників податків.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до бюджету ТГ; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток ТГ. Громадяни:

Сплата податків  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.

 Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку для групи платників, категорії чи класифікації будівель та споруд.

 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

 

 

 

 

Громадяни:

Сплата податків  за встановленими ставками.

 

Суб’єкти господарювання: Витрати: сплата податку  за запропонованими ставками.

Наповнення  бюджету ТГ, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні.

Громадяни:

Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Суб’єкти господарювання: Несплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Держава:

Відсутні.

Громадяни:

Відсутні.

 

Суб’єкти господарювання: Відсутні.

Зменшення надходжень до  бюджету ТГ, підвищення соціальної напруги внаслідок погіршення якості життя членів громади.

   

         Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Квітневої сільської   ради Житомирської області.

                                                                                        

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілей, проведення аналізу поточної ситуації на території Квітневої сільської територіальної громади, аналітичних показників Андрушівського відділення ГУ ДПС у Житомирській області, інформації відділу фінансів Квітневої сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на майно, відмінного від земельної ділянки.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка  проєкту рішення Квітневої сільської ради  “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ” та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрати на одного  суб’єкта  господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту та тест малого  додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта починається з 01.01.2022 та встановлюється на невизначений період встановлення податків та зборів. 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення податку на майно, відмінного від земельної ділянки, яке діятиме з 01.01.2022, такі податки справляються, виходячи з норм цього Податкового кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Податкового кодексу України, орган місцевого самоврядування може не визначати термін його дії (абзац другий пп.12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

         - забезпечення відповідних надходжень до бюджету ТГ від сплати податку на майно.

- створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

 

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується.

п/н

Назва показника

Надходження

2021

(план тис. грн.)

2022

Очікуваний обсяг надходжень у разі прийняття рішення (тис. грн.)

1

Разом надходжень до сільського бюджету, в тому числі:

258,2

265,0

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

258,2

265,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб – платників місцевих податків і зборів, на яких поширюватиметься дія акта (одиниць)

21

3

Рівень поінформованості суб`єктів господ-дарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проєкт рішення, АРВ:на офіційному сайті Квітневої сільської ради

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Квітневої сільської  ради.

 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники Андрушівського відділення  ГУ ДПС у Житомирській області;

- інформація відділу фінансів Квітневої сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту.

 

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 Додаток 1

                                                                         до аналізу регуляторного впливу

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

62310,0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

6500/160год *2 год=81,25

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

6500/160год *25год=1015,63

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

20,0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

63426,88

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

126348,52

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні

 (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) (грн.)

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

62310,0

       

                       

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) (грн)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік (грн)

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

81,25

0

81,25


* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) (грн.)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік (грн.)

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

1015,63

-

1015,63

 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий) (грн.)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

20,00

 

 

         

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

0

 

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

          до аналізу регуляторного впливу

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 01.02.2021 по 26.02.2021.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

Робочі наради та зустрічі з суб’єктами господарювання (опитування 11.02.2021)

12

Планується обговорення встановлення    запропонованих  розмірів ставок податку на майно відмінного від земельної ділянки які діятимуть з 01.01.2022

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-  та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 15 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 71 (відсотків).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

 

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи ОМС

0

0

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

285

 

-

24833,75

6

Разом, гривень

 Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

285

0

24833,75

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

21

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 х рядок 7) (гривень)

5985

0

1961866,25

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин (Лист Мінрозвитку громад та території від 12.08.2020 № 3501-06/219).

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000,00 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (ст. 8 Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,5год*36,11 грн. = 54,16

0

288,13

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

2 год*36,11 грн. = 72,22

0

    384,21

11

Процедури офіційного звітування

1 год*36,11грн. =36,11

0

192,10

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

                 162,49

Х

864,44

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

21

16

Сумарно, гривень

3412,29

Х

68290,76

               

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

5985

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3412,29

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

9397,29

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

9397,29

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі заходи не пропонуються. Тому що даний регуляторний  не передбачає додаткових для суб’єктів господарювання витрат, які б не передбачалися Податковим кодексом України. Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.  

 

 

 

 

               Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Експертний висновок

 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ”

         

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади керуючись статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проєкт рішення ради “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ” та встановила наступне.

Проєкт рішення підготовлено з дотриманням вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробником проєкту регуляторного акта є відділ фінансів Квітневої сільської ради.

Регуляторний акт підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями). При підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності, проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Квітневої сільської ради на 2021 рік. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта розміщено в засобах масової інформації. Проєкт рішення з аналізом його регуляторного впливу на офіційному сайті ради. Проєкт регуляторного акта ради  “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ” відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: прозорість, збалансованість і ефективність.

Прийняття рішення сільської ради по встановленню ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є запорукою створення чіткого механізму, що сприятиме реалізації державної політики у податковій сфері. Встановлення ставок місцевих податків та зборів покладено на органи місцевого самоврядування, неприйняття вказаного регуляторного акта призведе до зменшення надходжень доходної частини, що в свою чергу призведе до недофінансування затверджених статей видатків сільського бюджету.  Даний проєкт рішення ради “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ” відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині підготовки регуляторного впливу.

Запропоноване рішення ради забезпечить стабільний економічний та соціальний розвиток  територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений висновок

 

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення ради  “ Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території  Квітневої  сільської ради ”, а також аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,

 фінансів, економічного і  соціального

 розвитку та комунальної власності                                               М.С.Гнатюк

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

               проєкту рішення Квітневої сільської ради Житомирської області

“Про встановлення транспортного податку на території Квітневої   сільської ради ”

 

Аналіз здійснено відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308  (зі змінами  та доповненнями).

 

Регуляторний орган           -   Квітнева сільська рада

 Розробник документа        -  Відділ фінансів Квітневої сільської ради

 Поштова адреса                  -  с. Квітневе, Майдан Небесної сотні,1, Житомирська область

 Відповідальна особа          -  Ігор Бевзо

 Контактний телефон         -  0965146240

 

I. Визначення проблеми

 

                Враховуючи вимоги статті 12 пункту 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

 

                Враховуючи вимоги статті 10 Податкового кодексу України транспортний податок віднесений до місцевих податків та зборів.

 

               Прийняття рішення забезпечує прозорість встановлення ставок податку згідно вимог ст. 267 Податкового кодексу України.

 

                Важливість зазначеної проблеми полягає в тому, що транспортний податок в повному обсязі зараховується до сільського бюджету та є одним із джерел наповнення дохідної частини, як результат вирішення нагальних потреб громади.

      Виходячи з вищевказаного, з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення надходження доходів бюджету сільської ради, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської територіальної громади»

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

v

 

Держава

v

 

Суб'єкти господарювання,

v

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

v

 

Проблеми, які пропонується розв’язати з прийняттям данного регуляторного акта та причини їх виникнення:

 - наповнення доходної частини сільського бюджету шляхом сплати транспортного податку;

- забезпечення дотримання вимог статті 12 Податкового кодексу України щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються сільською радою до початку наступного бюджетного періоду;

 - встановлення фіксованої ставки транспортного податку.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що встановлення місцевих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу України є виключною компетенцією місцевих рад.

Вказана проблема не може бути розв’язана і за допомогою діючого регуляторного акта, у зв’язку із тим, що Податковий кодекс чітко регламентує необхідність встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, розмір їх ставок до початку наступного бюджетного періоду.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Проєкт рішення розроблено з ціллю:

 

 • виконання вимог чинного законодавства.

 

 • врегулювання правовідносин між Квітневою сільською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку.

 

 • встановлення транспортного податку, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити сталі надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1)Не прийняття рішення про встановлення податку

В з’язку з недотриманням у 2021 році процедури прийняття регуляторного акту, таке рішення не може поширюватися на наступні періоди.

2) Винесення на розгляд ради і прийняття запропонованого рішення

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що  є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити надходження до дохідної частини сільського бюджету.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Забезпечує прозорість дій влади, врегульовує правовідносини між сільською радою та платниками транспортного податку.

Оцінка вибраних альтернативних способів

 

Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1) Не прийняття рішення про встановлення податку

Відсутні

Відсутні

2) Винесення на розгляд ради і прийняття запропонованого рішення

 

Забезпечення дотримання вимог прийняття регуляторного акту.

Отримання сталого надходження до сільського бюджету та економічного розвитку громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстеження результативності даного регуляторного акта і  його опублікування.

Оцінка впливу на громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1) Не прийняття рішення про встановлення податку

Відсутні

Фізичні особи – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

 

2) Винесення на розгляд ради і прийняття запропонованого рішення

Відсутні

Платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі       

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

1

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 0

0

100

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1) Не прийняття рішення про встановлення податку

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку не зміняться, зі сталою кількістю платників податків.

2) Винесення на розгляд ради і прийняття запропонованого рішення

 

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку може  зміниться зі збільшенням тенденції кількості платників.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1) Не прийняття рішення про встановлення податку

1

Ставки затверджені у 2021 році не діятимуть у 2022, що зменшить наповнення доходної частини громади.

Зменшення обсягу фінансування програм.

2) Винесення на розгляд ради і прийняття запропонованого рішення

 4

Дотримання Податкового законодавства.

Дотримання вимог державної регуляторної політики.

Збільшення надходжень до сільського бюджету.

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2.

Переваги обраної альтернативи: цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.Затвердження такого регулятивного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства, встановлення економічно - обґрунтованих ставок податку,  які є посильними для платників податків, та забезпечує фінансову основу самостійності сільської ради.

 

 

 

 

 

          IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Розробка проекту регуляторного акта Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської  територіальної громади, обговорення з громадськістю.

Оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської  територіальної громади, аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій.

Отримання висновку постійної депутатської комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності”.

         Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта від Державної регуляторної служби України.

         Прийняття та оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

 

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими

 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

             Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає.

 

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

            На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

 

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП.

             VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

       Згідно вимог чинного законодавства термін дії запропонованого регуляторного акта становить один рік, із можливістю визнання його безстроковим відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”, ст. 12 Податкового кодексу України.

 

             VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити

такі загальні показники:

Назва показника

                 2021

    Прогноз 2022 р

Кількість  юридичних осіб, які  сплачують транспортний податок

1

1

Надходження транспортного податку в сільський бюджет від юридичних осіб (тис. грн.)

25,0

25,0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Квітневої сільської ради: kvitneva.gromada.org.ua.

 

 

               IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Згідно вимогам ст. 10 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

 

 

 

 

                      Сільський голова                                                 А.С.Олійник

 

 

 

 

 

 

               Експертний висновок

 

 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади

«Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської ради».

                                                                       

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та      комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади керуючись статтею 34 Закону України «Про засади державної регуляторної          політики у сфері господарської  діяльності», розглянула проєкт рішення «Про встановлення транспортного податку

     на території Квітневої сільської ради» та встановила наступне.

Проєкт рішення підготовлено з дотриманням вимог Податкового кодексу України

та  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Розробником проєкту регуляторного акта є відділ фінансів Квітневої сільської ради.

Регуляторний акт підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями). При підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності, проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Квітневої сільської ради. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта розміщено в засобах масової інформації. Проєкт рішення з аналізом його регуляторного впливу на офіційному сайті ради. Проєкт регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської ради» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: прозорість, збалансованість та ефективність.

Прийняття рішення сільської ради по встановленню транспортного податку є запорукою створення чіткого механізму, що сприятиме реалізації державної політики у податковій сфері. Встановлення ставок місцевих податків та зборів покладено на органи місцевого самоврядування, неприйняття вказаного регуляторного акта призведе до зменшення надходжень доходної частини, що в свою чергу призведе до недофінансування затверджених статей видатків сільського бюджету.  Даний проєкт рішення ради «Про встановлення транспортного податку на території Квітневої сільської ради» відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині підготовки регуляторного впливу.

Запропоноване рішення ради забезпечить стабільний економічний та соціальний розвиток  територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнений висновок

 

              Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного і  соціального розвитку та комунальної власності Квітневої сільської територіальної громади вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення ради «Про встановлення    транспортного податку на території Квітневої сільської ради», а також аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 Голова постійної комісії з питань бюджету,

 фінансів, економічного і  соціального

 розвитку та комунальної власності                                                          М.С.Гнатюк