І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Романівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М. Т. Рильського  Квітневої сільської ради  Попільнянського району Житомирської області (далі – школа) - це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, у структурі якого функціонують:

- початкова  школа І ступеня (1-4 кл.);

- навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів (5-11 кл).

Структура школи забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

1.2. Юридична адреса школи: 13531, Житомирська область, Попільнянський район, с. Романівка, вул. Рильського, 1.

1.3. Засновником загальноосвітнього навчального закладу є Квітнева сільська рада Попільнянського району Житомирської області.

1.4. Романівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М. Т. Рильського  Квітневої сільської ради  Попільнянського району Житомирської області є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.5. Загальноосвітній заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, наказами відділу освіти та власними установчими документами.

1.6. Загальноосвітній заклад діє на підставі Статуту, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником загальноосвітнього закладу.

1.7. Загальноосвітній заклад утворено з метою:

-  забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи незалежно від місця її проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу, їх модернізації;

- злагодженої, продуктивної роботи педагогічного колективу загальноосвітнього закладу для забезпечення якісного показника освітньої галузі.

Головними завданнями загальноосвітнього закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.8. Діяльність загальноосвітнього закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.9. Загальноосвітній заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Загальноосвітній  заклад несе відповідальність за реалізацію головних завдань,  відповідно до чинних законодавчих актів,  за  дотриманням державних стандартів освіти.

1.11. Навчання в загальноосвітньому закладі здійснюється державною мовою із запровадженням  поглибленого вивчення предметів відповідно до різнопрофільного навчання.

1.12. Загальноосвітній заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- розробляти та пропагувати  інформаційно-методичну літературу;

- приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

-  встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

- надавати населенню додаткові освітні послуги;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.13. В загальноосвітньому закладі створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного, гуманітарного циклів, іноземних мов, соціально-психологічна служба, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються навчальним закладом та працівниками ФАПів населеного  пункту.

1.15. Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.16. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальноосвітній заклад організовує свою роботу таким чином, щоб максимально забезпечити освітні потреби регіону.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Перспективний та річний план роботи затверджується спільним засіданням  педагогічної ради, ради навчального закладу, представників виконавчого апарату Квітневої сільської ради та погоджується відділом освіти.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план загальноосвітнього закладу погоджується спільною радою закладу та затверджується відділом освіти.

2.4. Додатками  до робочого навчального плану є  розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Загальноосвітній заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та за потреби заочною.

2.7. Зарахування учнів до 1 класу школи І ступеня загальноосвітнього закладу  здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які  їх заміняють,  медичної довідки встановленого зразка та  свідоцтва  про народження (копії). Зарахування учнів до  2-4 класів школи І ступеня здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, та особових справ учнів.

2.8.Зарахування учнів до 5-11 класів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.9.За учнями, які навчаються у школі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу.

2.10. У школах І-ІІ ступеня навчання для учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладівта організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором школи.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.12.Іноземці приймаються до школи  відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

2.13. Мікрорайон для загальноосвітнього закладу не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.14. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради школи може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

2.15. Тривалість уроків у загальноосвітньому закладі становить: у школі І ступеня у 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11класах- 45 хвилин.

2.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.17. Розклад уроків складається на початку навчального року та коригується на початку ІІ семестру  відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується відповідними службами й затверджується директором навчального закладу.

Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У навчальному закладі  проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.

2.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.19. Система оцінювання знань учнів загальноосвітнього закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавста.

2.20. Оцінювання рівня досягнень учнів  у навчальному закладі та школах-філіях здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  та чинних нормативних документів.

2.21. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат). У документах про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка за поведінку не виставляється.

2.22. Навчання у загальноосвітньому закладі завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.23. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

2.24. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається чинною Інструкцією про порядок переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації згідно з чинним Положенням.

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ:

- після закінчення початкової школи – табель навчальних досягнень;

- після закінчення основної школи  – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- після закінчення школи –  атестат про повну загальну середню освіту.

2.27. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та Статутом загальноосвітнього закладу  закладу. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі  є:

- учні ;

- керівник загальноосвітнього закладу;

- педагогічні працівники;

- психологи;

- бібліотекарі;

- соціальний педагоги;

- педагог-організатори;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.3. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною  базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у  різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;

- брати участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їхню честь, гідність;

- на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.5. Учні зобов'язані:

- працювати над розвитком загально навчальних та предметних компетентностей, підвищувати свій загальний культурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників загальноосвітнього закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму – повсякденну та парадну – встановленого зразка).

3.6. Педагогічними працівниками загальноосвітнього  закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку.Трудові відносини між керівництвом навчального закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі й гідності;

- самостійний вибір форм, методів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної й пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- чергову та позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,педагогічного звання;

- участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

- проходження курсової перепідготовки;

- підвищення кваліфікаційного рівня;

3.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- виконувати вимоги Статуту, правила й режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;

- настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших завіком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- виконувати накази директора загальноосвітнього закладу;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників;

- систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

- щороку проходити медичний огляд;

- старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. У загальноосвітньому закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників,  яка здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством. На них  накладаються встановлені стягнення або вони можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.14. Працівники загальноосвітнього закладу у відповідності до ст. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

3.15. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором навчального закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівництва загальноосвітнього  закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування загальноосвітнього закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх  здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

- стежити за охайним виглядом дітей.

3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування школи;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.19. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту загальноосвітнього закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.20. За умови реорганізації чи ліквідації навчалного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.