Структура та органи управління

Романівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.Т.Рильського

 

Відповідно до статуту школи затвердженого рішенням сьомої сесії Квітневої сільської ради VІІ скликання від 14.08.2017 року пункт 4. Управління опорним закладом.

ІV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Вищим органом управління загальноосвітнім закладом є його засновник та відділ освіти Квітневої сільської ради.

4.2. Керівництво загальноосвітнім закладом здійснює директор закладу. Директор загальноосвітнього закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, статутом закладу.

Директор діє у межах повноважень, визначених законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ,  Статутом закладу. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше  трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  Директор призначається  на  посаду  та звільняється з посади відділом освіти Квітневої сільської ради за погодженням із засновником.

4.3. Загальноосвітній заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства порядку на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до загальноосвітнього закладу  може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

4.4. Основною формою контролю за діяльністю загальноосвітнього  закладу є його атестація, яка проводиться у порядку згідно з чинним законодавством.

4.5. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюються засновником загальноосвітнього закладу відповідно до чинного законодавства.

4.6. Діловодство загальноосвітнього закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Звітність загальноосвітнього закладу встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

4.7. Вищим органом громадського самоврядування загальноосвітнього закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Створюється рада загальноосвітнього закладу кількістю 15 чоловік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників загальноосвітнього закладу – зборами трудового колективу;

- учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 35%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 35%.

Термін їх повноважень становить два роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради закладу, директор загальноосвітнього заклад, відділ освіти, засновник, учасники зборів.

Загальні збори:

- обирають склад ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- затверджують плани роботи ради закладу, батьківського комітету та піклувальної ради;

- заслуховують звіт директора й голів ради та батьківського комітету закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності ;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності .

4.8. У період між загальними зборами діє рада закладу.

4.8.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є :

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи;

- створення належного педагогічного клімату в школи;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контроль за витратами бюджетних асигнувань.

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада загальноосвітнього закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва загальноосвітнього закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.8.5. Очолює раду загальноосвітнього закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада загальноосвітнього закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

- погоджує режим роботи загальноосвітнього закладу;

- сприяє формуванню мережі класів школи І ступеню та школи ІІ-ІІІ ступенів, обґрунтовуючи їх доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.9. Директор загальноосвітнього закладу (в межех закладу):

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховних заходів;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує  права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- за погодженням із профспілковим комітетом(за наявності) затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти,  органами державної виконавчої влади тощо;

- здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють);

- щороку звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності школи на загальних зборах колективу.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затверджується відділом освіти  . Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.11. У загальноосвітньому закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор загальноосвітнього закладу.

4.11.1. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи загальноосвітнього закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників загальноосвітнього закладу.

4.11.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами загальноосвітнього закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12.Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік.

4.13. У загальноосвітньому  закладі діють ( по класах) батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або школи. Діяльність комітету здійснюється відповідно до  Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в загальноосвітньому закладі.

4.13.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.13.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня,  його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх  здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного класу та його благоустрою.

4.13.3. Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й  ради закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування класу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями,  організаційно-господарчих питань класу, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.14. У загальноосвітньому закладі можуть створюватись учнівські та учительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.