Фото без опису

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний навчальний заклад «Квітнева загальноосвітня школа  І-ІІІ      ступенів» Квітневої сільської ради Попільнянського району Житомирської    області (далі – школа) – це опорний загальноосвітній навчальний заклад (далі - опорний заклад), що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, у структурі якого функціонують:

- початкова школа І ступеня (1 – 4 кл.);

- навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів (5-11 кл.)

Структура школи забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям  молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

1.2.Опорний навчальний заклад «Квітнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Квітневої сільської ради Попільнянського району Житомирської області      створено шляхом приєднання Єрчицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів         та Почуйківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

1.3. Опорний навчальний заклад «Квітнева загальноосвітня школа І-ІІІ     ступенів» Квітневої сільської ради Попільнянського району Житомирської     області є правонаступником юридичних осіб Квітневої загальноосвітньої         школи І-ІІІ ступенів, Єрчицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Почуйківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

1.4. Юридична адреса школи: 13532, Житомирська область,     Попільнянський район, с.Квітневе, вул.Першотравнева,5.

1.5. Засновником опорного навчального закладу є Квітнева сільська рада Попільнянського району Житомирської області.

1.6. Опорний навчальний заклад «Квітнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Квітневої сільської ради Попільнянського району Житомирської   

1

2

 

області є юридичною особою, має рахунки  в  органах   Казначейства,     самостійний  баланс,  штамп,  печатку та має у своєму складі школи-філії: Єрчицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та Почуйківська загальноосвітня   школа І-ІІ ступенів.

1.7.  Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією  України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  іншими законодавчими актами,  постановами   Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції   та законів   України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   наказами     МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, наказами відділу освіти та власними установчими  документами.

1.8. Опорний заклад діє на підставі Статуту опорного закладу,      розробленого   відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України,  Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  «Положення про  загальноосвітній навчальний заклад,   затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778,  Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  №  777,  інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного  закладу.

1.9. Опорний заклад утворено з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб  до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами  загальної середньої освіти,  впровадження до профільної підготовки  і  профільного навчання,  поглибленого вивчення  окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи     незалежно  від місця її проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів  освітнього округу, їх модернізації;

 

2

3

 • злагодженої, продуктивної роботи  педагогічного колективу опорного

навчального закладу та шкіл-філій  для забезпечення якісного показника  освітньої галузі.

Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне  використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб  учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.10. Діяльність опорного закладу будується на принципах  гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних     організацій  та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання  загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації  та оптимізації змісту  і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.11. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї  компетенції, передбаченої законодавством України  та власним   Статутом.

1.12. Опорний заклад несе відповідальність за реалізацію головних         завдань, відповідно до чинних законодавчих актів, за дотриманням державних стандартів освіти.

1.13. Навчання в опорному закладі здійснюється державною мовою із запровадженням  поглибленого вивчення предметів відповідно до         різнопрофільного навчання.

1.14. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські       програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 

3

4

 • розробляти та пропагувати  інформаційно-методичну літературу;
 • приймати на роботу спеціалістів за договірними  умовами;
 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення

учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого  майна згідно з

законодавством України та власним Статутом;

 • отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого

самоврядування, виконавчої влади,  юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати  власні  надходження   

у порядку, визначеному чинним законодавством України;

 • встановлювати власну атрибутику і символіку;
 • встановлювати шкільну форму одягу для учнів;
 • надавати населенню додаткові освітні послуги;
 • об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ,

організацій  (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.15. В опорному закладі створюються та функціонують  методичні   об’єднання  вчителів початкових класів,  природничо-математичного,  гуманітарного     циклів, іноземних мов, соціально-психологічна служба, до     складу яких входять також вчителі Єрчицької та Почуйківської шкіл-філій             та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його    організації   забезпечується навчальним закладом та працівниками  ФАПів    населених пунктів.

1.17. Організація гарячого харчування дітей  шкільного віку  здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

1.18. Взаємовідносини опорного  закладу з юридичними  і фізичними     особами визначаються угодами, що укладені між ними.