Освітні програми, що реалізуються в школі

                                  Напрямки реалізації

Згідно з  чинним законодавством організовано  освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

 І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

 ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років;

 ІІІ ступінь – повна середня освіта тривалістю два роки.

 1. Реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність).
 2. Забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;
 3. Реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків;
 4. Наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;
 5. Зосередження педагогічного колективу на  цілеспрямованості, системності і єдності діяльності  в змісті освіти.

 

 

Кожна з них визначає:

1. Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

2. Очікувані результати навчання учнів.

3. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

 

Нормативно-правове забезпечення:

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів Українивід 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,   затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,     затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406.

 

Принципи реалізації освітньої програми:

 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

№ п/п

Назва навчальної програми

 1.  

НУШ: Типова освітня програма розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1-2 клас. затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;

 1.  

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня.  затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;

 

 

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

№ п/п

Назва навчальної програми

1

Українська мова5 –9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

2

Українська література5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України
від 07.06.2017 №804

 1.  

Біологія6-9 класи – Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 1.  

Всесвітня історія5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

 1.  

Географія6-9 класів, навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).

 1.  

Зарубіжна література5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

 1.  

Інформатика 5-7 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Програма «Інформатика» для 8-9 класи  Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 2015року.

 1.  

Історія України 5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

 1.  

Математика 5-9 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 1.  

Мистецтво “Мистецтво. 5-9 класи” (авт. Л. Масол та ін.) (оновлена),затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, яка реалізується за рахунок годин, визначених типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОН від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 № 1465,

 від 07.08.2015 №855). Вона вміщує три блоки:«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс«Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізну тематику та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу.

11.

       Основи здоров’я 5 –9  класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2012рік, оновлена 2017 рік працювали:  О. І. Шиян, Т. Г. Боса, О. А. Спірке, О. І. Шаповал

12.

Правознавство   Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 2016,Тетяна Ремех

13.

Природознавство 5 клас  Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

14.

Трудове навчання 5 – 9 класи – «Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

15.

Фізика 7-9 класи– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

16.

Фізична культураНавчальна програма з фізичної культури для 5–9 класів (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

17.

Хімія 7 - 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804

18.

Іноземні мови 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти,  затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408;

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами МОН України від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539).

№п/п

    Назва навчальної програми

 Рівень вивчення

 1.  

Українська мова

Рівень стандарту

 1.  

Українська література

Рівень стандарту

 1.  

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови

Рівень стандарту

 1.  

Іноземні мови

Рівень стандарту

   6.  

Історія України

Рівень стандарту

7.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

8.

 Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

9.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

10.

Біологія і екологія

Рівень стандарту

11.

Географія

Рівень стандарту

   12.

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.)

Рівень стандарту

  13.

Хімія

Рівень стандарту

  14.

Фізична культура

Рівень стандарту

  15.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту