ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 35,48 га, кадастровий номер 1824785500:03:000:0383, яка  знаходиться за межами села Почуйки Житомирського району Житомирської області

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

Замовником детального плану визначено Квітневу сільську раду Житомирського району Житомирської області.

Код ЄДРПОУ 04345925.

Юридична адреса: 13532, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Квітневе, Квітнева ТГ, Героїв Небесної Сотні майдан, будинок 1.

Телефон: +380(67) 504-20-07, електронна адреса: govtneve1@ukr.net.

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕКНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проект «Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 35,48 га, кадастровий номер 1824785500:03:000:0383, яка знаходиться за межами села Почуйки Житомирського району Житомирської області» виконано згідно з Рішенням вісімнадцятої сесії VІІІ скликання Квітневої сільської ради Житомирського району Житомирської області від 20.10.2022 «Про надання дозволу ТОВ «МОНСАНТО НАСІННЯ» на розроблення детального плану території».

Метою розробки ДПТ є: визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови території,   планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними, екологічними  і санітарно-гігієнічними нормамив.

Проектом розглядаєься земельна ділянка орієнтовною площею 35,48 га, що розміщена за межами населеного пункту с.Почуйки Житомирського району Житомирської області на території, що знаходиться у приватній власності ТОВ «Монсанто Насіння». Цільове призначення:  J 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Необхідність виконання стратегічної екологічної оцінки визначена п.1 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Цілями стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 35,48 га, кадастровий номер 1824785500:03:000:0383, яка  знаходиться за межами села Почуйки Житомирського району Житомирської області».

Детальний план розробляється у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень.

При розробленні детального плану території враховано вимоги, зокрема, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. № 3038-VІ та ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а також Схем планування території області, району, села, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектної документації, інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

                                                              

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку регіону шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Територія, яка охоплюється детальним планом території, знаходиться в адміністративних межах Квітневої територіальної громади (за межами населеного пункту, кадастровий номер ділянки 1824785500:03:000:0383) Житомирського (Попільнянського – до набрання чинності постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 р. №8077-ІХ) району Житомирської області в південно-східній частині. Земельна ділянка площею 35,4800 га, знаходиться в приватній власності підприємства ТОВ «МОНСАНТО НАСІННЯ» . На даний час підприємство функціонує, територія освоєна, огороджена, має забудову, проїзди з твердим покриттям, забезпечена інженерними мережами, має благоустрій та озеленення.

Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об'єкту будівництва, у визначених межах земельної ділянки.

На даний час підприємство функціонує, територія освоєна, огороджена, має забудову, проїзди з твердим покриттям, забезпечена інженерними мережами, має благоустрій та озеленення.

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації проектованого будівництва є мінімальним:

В атмосферне повітря планується додаткове надходження викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2) оксиду вуглецю, метану, азоту (1) оксид (N2O), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) та вуглецю діоксид від проектованої котельні, та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) від технологічного обладнання систем приймання та очистки сировини.

Метою стратегічної екологічної оцінки є обґрунтування можливості проектованої діяльності, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості проектованої діяльності, є прогнозований вплив планованої діяльності на навколишнє середовище.

 

 1. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Детальний план даної території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В процесі визначення важливих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядаються:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів будівництва та інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом -

Під час здійснення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки від об’єктів будівництва, що пропонується відповідно до детального плану території  на території з природоохоронним статусом (прибережно захисну смугу найближчого водного об’єкту).

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний вплив відсутній оскільки територія на яку розробляється ДПТ розташована на значній відстані від меж сусідніх держав.

 

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

В ході проведення стратегічної екологічної оцінки розглядатиметься альтернатива за «нульовим сценарієм» -  тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Альтернативи за іншими сценаріями не розглядатимуться.

 

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього
  природного середовища
  ;
 •  проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкта детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • врахування пропозицій та зауважень у ході розробки СЕО, що були надані
  органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;
 • проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та
  слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування планованих об’єктів, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність до державних будівельних норм, санітарних норм і правил  України, законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 1. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Зважаючи на характер ймовірних наслідків, до основних заходів запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування слід віднести ряд ресурсозберігаючих рішень щодо використання води, землі, електроенергії; дотримання норм технологічного регламенту; дотримання правил промислової та пожежної безпеки; розробку планів ліквідації можливих аварійних ситуацій, систем повідомлення про неї.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

  1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості орієнтовною площею 35,48 га, кадастровий номер 1824785500:03:000:0383, яка  знаходиться за межами села Почуйки Житомирського району Житомирської області» подаються до: Квітневої сільської ради за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Квітневе, площа Героїв Небесної Сотні, буд. 1

Відповідальна особа: Острополець Валерій Георгійович.

Контактні дані: телефон +380(67) 504-20-07, електронна адреса: govtneve1@ukr.net.

 

Строк подання зауважень і пропозицій громадськості становить 15 днів з дати публікації Повідомлення про оприлюднення цієї Заяви у газетах та на сайті Квітневої сільської ради Житомирського району Житомирської області.