______________19 лютого 2021 року_________
(дата офіційногоопублікування в Єдиному

реєстрі з оцінкивпливу на довкілля

(автоматично генеруєтьсяпрограмними

засобамиведенняЄдиногореєстру

з оцінкивпливу на довкілля,

не зазначаєтьсясуб’єктомгосподарювання)

 

__________________20212177412____________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілляпланованоїдіяльності

(автоматично генеруєтьсяпрограмними

засобамиведенняЄдиногореєстру

з оцінкивпливу на довкілля,

для паперовоїверсіїзазначається

суб’єктомгосподарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планованудіяльність, яка підлягаєоцінцівпливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІОНІС БІОГАЗ ЕНЕРДЖІ»

(повненайменуванняюридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ абопрізвище, ім’я та по батькові_______________код ЄДРПОУ 43777797 _____________________________________________

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

____________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичнихосіб, які через своїрелігійніпереконаннявідмовляютьсявід
прийняттяреєстраційного номера обліковоїкарткиплатникаподатків та офіційноповідомили про цевідповідномуконтролюючому органу і маютьвідмітку у паспорті)

інформує про намірпровадитипланованудіяльність та оцінкуїївпливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єктагосподарювання

 

ТОВ «ДІОНІС БГЕ», 04073, м.Київ, пр.Бандери Степана, буд.28А, літера Б, тел. (093)-244-22-61

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

 

Нове будівництво біогазового енергогенеруючого комплексу (далі, БГЕГК), потужністю 4,5 МВт, на основі технології метанізації суміші барди кукурудзяної післяспиртової, бурякового жому свіжого та кислого та соломи кукурудзяної, посліду. Пропоноване технологічне рішення ґрунтується на технології AdverioEngineering з використанням анаеробного зброджування суміші бурякового жому, барди та сільськогосподарської сировини рослинного походження (силосу) для виробництва електроенергії на когенераційних модулях. 

Реалізація біогазових проектів інжиніринговими компаніями відрізняється інженерними та технологічними рішеннями, а також наявністю досвіду реалізації. Існує три принципово різні інженерні рішення конструкцій біореакторів. Це промислові реактори анаеробного зброджування, сільськогосподарські реактори і реактори витіснення типу плаг-флоу.

 

 

 

Технічна альтернатива 1:

Використання у БГЕГК реактора анаеробного зброджування - промисловий, поширений в країнах з холодним кліматом. Реактор має конусоподібний жорсткий дах з розташованою вгорі низькообертовою енергоефективною мішалкою і товщиною теплоізоляції до 100 мм.

 

Технічна альтернатива 2:

Використання у БГЕГК реактора - сільськогосподарський, поширений в країнах з більшм'якимкліматом. Реактор маєкулястийм'якиймембраннийдах без ізоляції з розташованимизбокувисокообертовимимішалками і товщиноютеплоізоляціїстін до 80 мм. В реакторівідбувається активна дегазація, щоскорочуєвихідбіогазу з тонниорганічноїречовини і, відповідно, ефективність реактора. У порівнянні з промисловим реактором, йогоефективністьнижче на 30- 50%.

 

Технічна альтернатива 3:

Використання у БГЕГКреактора - плаг-флоу. Це адаптований класичний канальний аеротенк в закритому виконанні. Широко використовується при переробці гною ВРХ. Недоліком є низька ефективність і велика площа забудови, оскільки реактор горизонтальний бетонний і обвалований в землі.

 

Технічна альтернатива 4:

При промисловому виробництві біогазу ефективне застосування, на першій стадії, промислового реактора анаеробного зброджування і на другій та третій стадії, доброджування і дегазації - сільськогосподарського реактора анаеробного зброджування.Унікальність цих біогазових установок полягає в конструкції промислових біореакторів, що забезпечує максимальний вихід біогазу з тони органічної сировини, використовуються мінімальні витрати енергії, мінімальна площа під забудову. Основною перевагою інженерно-технологічного рішення є збільшення виходу біогазу з тони органічної речовини на 20-50% в порівнянні з традиційними методами, тому прийнятною є технічна альтернатива 4так, яквона більш енергоефективне, екологічне та економічно вигіднішим.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

 

Новебудівництвобіогазовогоенергогенеруючого комплексу плануєтьсяреалізувати за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Квітнева, Комплекс будівель та споруд №15. Новебудівництвопередбачаєтьсяпоряд з існуючими полями фільтрації, три картиякогозаповненідекантатомбардиабо барди кукурудзяноїпісляспиртової).

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Вибір місця майданчику планованої діяльності, а також вибір використання сировини ґрунтувався на ефективному використанні земельної ділянки, що відведено під будівництво.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є: забезпеченість додаткових робочих місць; використання альтернативних технологій для отриманняелектроенергії, що дозволить внести вагомий вклад в енергонезалежність країни у цілому, завдяки відновлюваних джерел енергії. Даний проект зможе гарантувати енергонезалежність всього Попільнянського району.  Проектом передбачено виробленняпокращувачагрунтів, які дозволять зменшити або відмовитись від використання мінеральних добрив вироблених хімічним шляхом, що зробить аграрну продукцію на 100% екологічною та безпечною для людського організму.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна площа території під будівництво становить 13,2292 га. Площа забудови становить 2287,9м2. Потужність вироблення електроенергії 4,5 МВт. Планове виробництво електричної енергії  – 39 420 МВт/ рік.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

щодо технічної альтернативи 1:

 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, радіаційного контролю,  поводження з відходами тощо.

 

щодо технічної альтернативи 2:

 

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1:

 

Дотримання обгрунтованого розміру СЗЗ згідно чинного санітарно-епідеміологічного законодавства.

 

щодо територіальної альтернативи 2:

 

Не розглядається. Вибір місця майданчику планованої діяльності, а також вибір використання сировини ґрунтувався на ефективному використанні земельної ділянки, що відведено під будівництво.

 

 1. Необхідна еколого-інженерну підготовка і захист території за альтернативами:

 

щодо технічної альтернативи 1:

Зняттяродючого шару грунту та вертикальнеплануваннятериторії.

Складуваннявідходів (посліду, силосу, жому цукровогобуряку) буде відбуватися в бетонних чанах, якібудутьнакриті мембраною для максимальноїізоляції з природнимсередовищем, для того, щобзабезпечитиїхмаксимальнуенергоефективність у виробництві газу для отриманняелектричноїенергії. Рідкіорганічнідобрива не будутьмати запаху, тому що в процесіанаеробногобродінняперетворюються на близький до хімічного складу, самостійного природно-всторичноготіла – грунту.

 

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1:

Новебудівництвобіогазовогоенергогенеруючого комплексу плануєтьсяреалізувати за адресою: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с/рада Квітнева, Комплекс будівель та споруд №15.

 

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається. Вибір місця майданчику планованої діяльності, а також вибір використання сировини ґрунтувався на ефективному використанні земельної ділянки, що відведено під будівництво.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 

щодо технічної альтернативи 1:

 

Можливі впливи планованої діяльності з експлуатації об’єктана довкілля включає:

-клімат і мікроклімат – вплив в межах нормативів;

-повітряне середовище – вплив в межах нормативного. Джерела забрудненняатмосферного повітря: при будівництві - будівельна техніка та обладнання,автотранспорт; при експлуатації - труби когенераційних установок, бункер змішування твердих органічних відходів (при завантаженні сировини) , автотранспорт,  свіча-утилізатор,при зберіганні господарсько-побутових стічних вод, жомових стоків та мулу та ін.

-водне середовище – вплив нормативний. Скидання господарсько-побутових стічних вод за існуючою схемою передбачається на існуючі поля фільтрації.

-ґрунт – вплив нормативний. Вплив на ґрунти здійснюється внаслідок порушенняродючого шару ґрунту при будівництві. Перед початком будівництва родючий шаргрунту знімається та використовується для благоустрою території;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду – вплив матиме локальний характер, в межах затверджених нормативів.

-навколишнє соціальне середовище – допустимий вплив.

-навколишнє техногенне середовище – вплив в межах нормативів.

-відходи - вплив в межах нормативів. В результаті планованої діяльності будутьутворюватися відходи, які по мірі передаватимуться згідно договорів з спеціалізованими організаціями для подальшої утилізації та захороненню.

 

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо технічної альтернативи 3:

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

щодо технічної альтернативи 4:

Аналогічно технічній альтернативі 1.

 

 

щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається. Вибір місця майданчику планованої діяльності, а також вибір використання сировини ґрунтувався на ефективному використанні земельної ділянки, що відведено під будівництво.

 

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

 

Планована діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із абзацом 5 пунктом 2 частини 3 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", № 2059-VIII від 29 травня 2017 року.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля?(в тому числінаявністьзначного негативного транскордонноговпливу на довкілля та перелік держав, довкілляякихможезазнатизначного негативного транскордонноговпливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 29 травня 2017 року та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 р. № 1026.
 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планованасуб’єктомгосподарюваннядіяльністьможематизначнийвплив на довкілля і, отже, підлягаєоцінцівпливу на довкіллявідповідно до Закону України “Про оцінкувпливу на довкілля”. Оцінкавпливу на довкілля - це процедура, щопередбачає:

підготовкусуб’єктомгосподарюваннязвіту з оцінкивпливу на довкілля;

проведеннягромадськогообговоренняпланованоїдіяльності;

аналізуповноваженим органом звіту з оцінкивпливу на довкілля, будь-якоїдодатковоїінформації, яку надаєсуб’єкт господарювання, а такожінформації, отриманоївідгромадськостіпід час громадськогообговорення, під час здійсненняпроцедуриоцінкитранскордонноговпливу, іншоїінформації;

наданняуповноваженим органом мотивованоговисновку з оцінкивпливу на довкілля, щовраховуєрезультатианалізу, передбаченогоабзацомп’ятимцього пункту;

врахуваннявисновку з оцінкивпливу на довкілля у рішенні про провадженняпланованоїдіяльності, зазначеного у пункті 14 цьогоповідомлення.

У висновку з оцінкивпливу на довкілляуповноважений орган, виходячи з оцінкивпливу на довкілляпланованоїдіяльності, визначаєдопустимістьчиобґрунтовуєнедопустимістьпровадженняпланованоїдіяльності та визначаєекологічніумовиїїпровадження.

Забороняєтьсярозпочинатипровадженняпланованоїдіяльності без оцінкивпливу на довкілля та отриманнярішення про провадженняпланованоїдіяльності.

Процедура оцінкивпливу на довкілляпередбачає право і можливостігромадськості для участі у такійпроцедурі, зокрема на стадіїобговоренняобсягудосліджень та рівнядеталізаціїінформації, щопідлягаєвключенню до звіту з оцінкивпливу на довкілля, а також на стадіїрозглядууповноваженим органом поданогосуб’єктомгосподарюваннязвіту з оцінкивпливу на довкілля.

На стадіїгромадськогообговореннязвіту з оцінкивпливу на довкілляпротягомщонайменше 25 робочихднівгромадськостінадаєтьсяможливістьнадавати будь-якізауваження і пропозиції до звіту з оцінкивпливу на довкілля та планованоїдіяльності, а такожвзяти участь у громадськихслуханнях. Детальніше про процедуру громадськогообговореннязвіту з оцінкивпливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадськогообговорення.

Тимчасово, на періоддії та в межах території карантину, встановленогоКабінетомМіністрівУкраїни з метою запобіганняпоширенню на територіїУкраїнигостроїреспіраторноїхвороби (COVID-19), спричиненоїкоронавірусомSARS-CoV-2, до повногойогоскасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадськіслухання не проводяться і не призначаються на дати, щоприпадають на цейперіод, про щозазначається в оголошенні про початок громадськогообговореннязвіту з оцінкивпливу на довкілля.

13. Громадськеобговоренняобсягудосліджень та рівнядеталізаціїінформації, щопідлягаєвключенню до звіту з оцінкивпливу на довкілля

Протягом 20 робочихднів з дня оприлюдненняцьогоповідомлення на офіційному веб-сайтіуповноваженого органу громадськістьмає право надатиуповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цьогоповідомлення, зауваження і пропозиції до планованоїдіяльності, обсягудосліджень та рівнядеталізаціїінформації, щопідлягаєвключенню до звіту з оцінкивпливу на довкілля.

Надаючитакізауваженні і пропозиції, вкажітьреєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілляпланованоїдіяльностів Єдиномуреєстрі з оцінкивпливу на довкілля (зазначений на першійсторінціцьогоповідомлення). Цезначноспроститьпроцесреєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разіотримання таких зауважень і пропозиційгромадськості вони будутьрозміщені в Єдиномуреєстрі з оцінкивпливу на довкілля та переданісуб’єктугосподарювання (протягомтрьохробочихднів з дня їхотримання). Особи, щонадаютьзауваження і пропозиції, своїмпідписомзасвідчують свою згоду на обробкуїхперсональнихданих. Суб’єктгосподарюванняпід час підготовкизвіту з оцінкивпливу на довкіллязобов’язанийврахуватиповністю, врахуватичастковоабообґрунтовановідхилитизауваження і пропозиціїгромадськості, надані у процесігромадськогообговоренняобсягудосліджень та рівнядеталізаціїінформації, щопідлягаєвключенню до звіту з оцінкивпливу на довкілля. Детальна інформація про цевключається до звіту з оцінкивпливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 10014, м.Житомир, вул.Театральна,  17/20, тел./факс (0412) 47-25-36,

e-mail:pryroda@eprdep.zht.gov.ua, контактна особа Кондратюк О.П., Семенюк М.М.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Фото без опису